د فتوا سرچينه کتل

تاسې د دا مخ سمول اجازه نه لری، دا د دغه سبب پخاطر:

د کومې کړنې غوښتنه چې تاسې کړې د هغو کارنانو پورې محدوده ده چې په ډلو د: کارنان، confirmed کې دي.


تاسې د دې مخ سرچينه کتلی او لمېسلی شی.

بېرته فتوا ته وگرځه.

"https://ps.wikishia.net/view/فتوا" نه اخيستل شوی