د "لومړی مخ" د مخليدنې پېښليک

د توپير ټاکنه: د هرې هغې بڼې پرتلنه چې تاسې غواړۍ نو د هماغې بڼې چوکاټک په نښه کړی او بيا په لاندينۍ تڼۍ وټوکۍ.
لنډيز: (اوس) = د اوسنۍ بڼې سره توپير، (وروست) = د وروستۍ بڼې سره توپير، و = وړه سمونه.

۱۰ جون ۲۰۲۳

۹ فبروري ۲۰۲۳

۷ فبروري ۲۰۲۳

۶ فبروري ۲۰۲۳

۴ فبروري ۲۰۲۳

۱۶ جنوري ۲۰۲۳