د دې مخ اخځ

د د قرآن اعجاز لپاره د کتابښودنې ځانگړنې