د دې مخ اخځ

د د نجران له مسیحیانو سره د پېغمبر(ص) مباهله لپاره د کتابښودنې ځانگړنې