عبد الله بن ابي حصین ازدي

د wikishia لخوا
له عبد الله بن ابي حصین ازدي بجلي سره تېروتنه مه کوئ.

عبد الله بن ابي حصین ازدي (شهادت ۳۷قد امام علي له ملګرو او د صفین جنګ له شهیدانو دی.[۱] په صفین جنګ کې کله چې د امام علي(ع) لښکر په رقه کې په یو پل تېرېده، د زیاتې ګڼې په وجه د عبد الله بن ابي حصین ازدي او عبد الله بن حجاج ازدي خولۍ وغورځېده. هغه دواړه کوز شول او خپلې خولې یې پورته کړې. عبد الله بن حجاج، عبدالله بن حصین ته وویل:

« که د مارغانو له تګه د فالبینو کسانو خیال صحیح وي، ډېر زر به زه ووژل شم او ته به هم ووژل شوې.» عبد الله بن ابي حصین وویل: « څه چې دې وویل تر دې زیات مې څه نه خوښیږي.»[۲]

عبدالله بن ابي حصین له هغو قاریانو و چې له عمار بن یاسر سره یو ځای د جنګ میدان ته لاړ او ووژل شو[۳] مخنف بن سلیم میدان ته د هغه له تګه مخکې هغه ته ویلې وو: مونو تر عماره زیاته تاته اړتیا لرو خو هغه ونه منله او له عمار سره لاړ او ووژل شو.[۴]

فوټ نوټ

  1. زرکلی، الاعلام، ۱۹۸۹م، ج۴، ص۸۳.
  2. طبری، تاریخ الامم و الملوک، ۱۳۸۷ق، ج۴، ص۵۶۶؛ منقری، وقعة صفین، ۱۴۰۴ق، ص۱۵۲.
  3. طبری، تاریخ الامم و الملوک، ۱۳۸۷ق، ج۴، ص۵۶۶، ج۵، ص۲۷؛ ابن‌خلدون، دیوان المبتدأ و الخبر، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۶۳۱؛ ابن‌اثیر، الکامل، ۱۳۸۵ق، ج۳، ص۲۸۱.
  4. منقری، وقعة صفین، ۱۴۰۴ق، ص۱۵۲.

سرچينې

  • ابن‌اثیر، علی بن محمد، الکامل فی التاریخ، بیروت، دارصادر، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
  • ابن‌خلدون، عبدالرحمن بن محمد، دیوان المبتدأ و الخبر فی تاریخ العرب و البربر و من عاصرهم من ذوی الشأن الأکبر، تحقیق خلیل شحادة، بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۸ق/۱۹۸۸م.
  • زرکلی، خیرالدین، الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربین و المستشرقین، بیروت، دارالعلم للملایین، ۱۹۸۹م.
  • طبری، محمد بن جریر، تاریخ الأمم و الملوک، تحقیق محمدابوالفضل ابراهیم، دارالتراث، بیروت، ۱۳۸۷ق/۱۹۶۷م.
  • منقری، نصر بن مزاحم، وقعة صفین، تحقیق: عبدالسلام محمد هارون، قاهرة، المؤسسة العربیة الحدیثة، الطبعة الثانیة، ۱۳۸۲، افست قم، منشورات مکتبة المرعشی النجفی، ۱۴۰۴ق.