وروستي بدلونونه

په دې مخ د ويکي تر ټولو تازه بدلونونه څارلی شی.

د وروستي بدلونونو خوښنې هغه وروستي ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ بدلونونه ښکاره کړی چې په ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ ورځو کې پېښ شوي
ثبت شوي کارنان پټول | بې نومه کارنان پټول | زما سمونې پټول | روباټ ښکاره کول | وړې سمونې پټول | Wikibase ښکاره کول
نوي بدلونونه چې له ۱۵ اپريل ۲۰۲۴، ۱۶:۲۱ څخه پيلېږي ښکاره کول
   
 
د لنډیزونو لړليک:
اومتوک
Wikibase سمون
ن
دغه سمون يو نوی مخ جوړ کړی (د نويو مخونو لړليک هم وگورئ)
و
دا يو وړکی سمون دی
ر
دا سمون يو روباټ ترسره کړی
(±۱۲۳)
د بايټونو د شمېر له مخې د مخ د بدلون کچه

۱۲ اپريل ۲۰۲۴

      ۱۴:۵۲  اصول اربعمائه‏‏ ۵ بدلونونه پېښليک +۱٬۸۴۷ [Zafarbig‏ (۵×)]
      
۱۴:۵۲ (اوسنی | وروستنی) +۴۸ Zafarbig خبرې اترې ونډې (←‏د اصل تعریف)
      
۱۱:۰۶ (اوسنی | وروستنی) +۶۲ Zafarbig خبرې اترې ونډې (←‏د اصل تعریف)
      
۱۱:۰۳ (اوسنی | وروستنی) +۴۰ Zafarbig خبرې اترې ونډې
      
۱۱:۰۲ (اوسنی | وروستنی) +۹۹ Zafarbig خبرې اترې ونډې
      
۱۰:۵۷ (اوسنی | وروستنی) +۱٬۵۹۸ Zafarbig خبرې اترې ونډې (←‏سرچينې)
      ۱۰:۱۶  اسماعیل د امام صادق(ع) زوی‏‏ ۱۵ بدلونونه پېښليک +۲٬۷۹۹ [Zafarbig‏ (۱۵×)]
      
۱۰:۱۶ (اوسنی | وروستنی) −۶۰ Zafarbig خبرې اترې ونډې
      
۱۰:۱۵ (اوسنی | وروستنی) +۱۷۱ Zafarbig خبرې اترې ونډې (←‏سرچينې)
      
۱۰:۱۳ (اوسنی | وروستنی) +۸۹ Zafarbig خبرې اترې ونډې (←‏د ښخیدو ځای)
      
۱۰:۰۹ (اوسنی | وروستنی) +۲۲۳ Zafarbig خبرې اترې ونډې (←‏د ښخیدو ځای)
      
۱۰:۰۶ (اوسنی | وروستنی) +۲۳۲ Zafarbig خبرې اترې ونډې (←‏د ښخیدو ځای)
      
۱۰:۰۲ (اوسنی | وروستنی) +۲۹۴ Zafarbig خبرې اترې ونډې (←‏د اسماعیل په هکله بداء)
      
۰۹:۵۹ (اوسنی | وروستنی) +۶۱۸ Zafarbig خبرې اترې ونډې (←‏اسماعیلیه لیدتوګې)
      
۰۹:۵۳ (اوسنی | وروستنی) +۱۷۲ Zafarbig خبرې اترې ونډې (←‏د هغه د مړینې څرګندونه)
      
۰۹:۵۲ (اوسنی | وروستنی) +۱۶۴ Zafarbig خبرې اترې ونډې (←‏د هغه د مړینې څرګندونه)
      
۰۹:۵۲ (اوسنی | وروستنی) +۸۰ Zafarbig خبرې اترې ونډې (←‏د هغه د مړینې څرګندونه)
      
۰۹:۵۱ (اوسنی | وروستنی) +۶۱ Zafarbig خبرې اترې ونډې (←‏د هغه د مړینې څرګندونه)
      
۰۹:۵۱ (اوسنی | وروستنی) +۶۵ Zafarbig خبرې اترې ونډې (←‏د هغه د مړینې څرګندونه)
      
۰۹:۵۰ (اوسنی | وروستنی) Zafarbig خبرې اترې ونډې (←‏منصور عباسي سره اړیکې)
      
۰۹:۵۰ (اوسنی | وروستنی) +۴۲۶ Zafarbig خبرې اترې ونډې (←‏د امامیه و دریځ)
      
۰۹:۴۷ (اوسنی | وروستنی) +۲۶۲ Zafarbig خبرې اترې ونډې (←‏د امامیه و دریځ)

۹ اپريل ۲۰۲۴

      ۱۶:۵۳  اصحاب سبت‏‏ ۸ بدلونونه پېښليک +۱٬۸۵۱ [Zafarbig‏ (۸×)]
      
۱۶:۵۳ (اوسنی | وروستنی) −۶۰ Zafarbig خبرې اترې ونډې
      
۱۶:۵۱ (اوسنی | وروستنی) +۴۱۴ Zafarbig خبرې اترې ونډې (←‏وخت او ځای)
      
۱۶:۴۹ (اوسنی | وروستنی) +۱۵۰ Zafarbig خبرې اترې ونډې (←‏د اصحاب سبت مسخ)
      
۱۶:۴۸ (اوسنی | وروستنی) +۱۲۳ Zafarbig خبرې اترې ونډې (←‏د اصحاب سبت مسخ)
      
۱۶:۴۷ (اوسنی | وروستنی) +۳۵۵ Zafarbig خبرې اترې ونډې (←‏پېښه)
      
۱۶:۴۶ (اوسنی | وروستنی) +۲۶۴ Zafarbig خبرې اترې ونډې (←‏پېښه)
      
۱۶:۴۴ (اوسنی | وروستنی) +۴۵۲ Zafarbig خبرې اترې ونډې (←‏مفهوم پېژندنه)
      
۱۶:۴۲ (اوسنی | وروستنی) +۱۵۳ Zafarbig خبرې اترې ونډې (←‏مفهوم پېژندنه)
      ۱۶:۱۵  د اختر لمونځ‏‏ ۱۷ بدلونونه پېښليک +۹٬۶۱۸ [Zafarbig‏ (۱۷×)]
      
۱۶:۱۵ (اوسنی | وروستنی) +۲۹ Zafarbig خبرې اترې ونډې
      
۱۶:۰۸ (اوسنی | وروستنی) +۴٬۲۹۵ Zafarbig خبرې اترې ونډې (←‏سرچينې)
      
۱۶:۰۳ (اوسنی | وروستنی) +۴۳۱ Zafarbig خبرې اترې ونډې (←‏آداب)
      
۱۶:۰۲ (اوسنی | وروستنی) +۳۱۴ Zafarbig خبرې اترې ونډې (←‏آداب)
      
۱۶:۰۱ (اوسنی | وروستنی) +۳۹۷ Zafarbig خبرې اترې ونډې (←‏آداب)
      
۱۵:۵۹ (اوسنی | وروستنی) +۲۰۹ Zafarbig خبرې اترې ونډې (←‏آداب)
      
۱۵:۵۸ (اوسنی | وروستنی) +۱۰۴ Zafarbig خبرې اترې ونډې (←‏د اقامې وخت یې)
      
۱۵:۵۷ (اوسنی | وروستنی) +۲۸۲ Zafarbig خبرې اترې ونډې (←‏د اقامې وخت یې)
      
۱۵:۵۶ (اوسنی | وروستنی) +۲۷۰ Zafarbig خبرې اترې ونډې (←‏خطبه)
      
۱۵:۵۵ (اوسنی | وروستنی) +۱۲۵ Zafarbig خبرې اترې ونډې (←‏د اختر د لمانځه آداب او احکام)
      
۱۵:۵۴ (اوسنی | وروستنی) +۵۷۱ Zafarbig خبرې اترې ونډې (←‏د اختر د لمانځه آداب او احکام)
      
۱۵:۵۲ (اوسنی | وروستنی) +۴۹۷ Zafarbig خبرې اترې ونډې (←‏د ایران د اسلامي جمهوریت د رهبر په امامتۍ د اختر لمانځه اقامه)
      
۱۵:۵۰ (اوسنی | وروستنی) +۵۲۸ Zafarbig خبرې اترې ونډې (←‏د تهران د وړوکي اختر لمونځ ۱۳۵۷ لمریز)
      
۱۵:۴۸ (اوسنی | وروستنی) +۲۰۴ Zafarbig خبرې اترې ونډې (←‏د امام رضا(ع) له خوا د لمانځه له اقامه کولو د مأمون مخنیوی)
      
۱۵:۴۷ (اوسنی | وروستنی) +۱٬۰۹۷ Zafarbig خبرې اترې ونډې
      
۱۵:۴۳ (اوسنی | وروستنی) Zafarbig خبرې اترې ونډې (←‏ګالري)
      
۱۵:۴۱ (اوسنی | وروستنی) +۲۶۴ Zafarbig خبرې اترې ونډې (←‏آداب)